Andrey Parfenov

Andrey Parfenov

Athlete Bio

Birthdate: 17/12/1987

Place of birth: Troitsko Pechorsk

Place of residence: Troitsko Pechorsk

Ski Club: The Rochev's Club